QS. Al-Hasyr 22-24

Thursday, August 6th 2015. | tadarus al-qur'an

Untitled-10000

tafsir-Al-Hasyr-22-240000

 

A’uu dzubillahis-samii’il-’aliimi minasy-syaithoonir-rojiim. 3x

Huwallahul-ladzii laa ilaaha illaa huwa. ‘Alimul-ghoibi wasy-syahaadah. Huwar-rohmaanurrohiim. Huwallahul-ladzii laa ilaaha illaa huwal-malikul- qudduusus-salaamul-mu’minul-muhaiminul-‘aziizuljabbaarul-mutakabbir. Subhaanallahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwallahul-khooliqul- baari-ul-mushowwiru lahul-asmaaul-husna. Yusabbihu lahu maa fis-samaawaati wal-ardh. Wahuwal-’aziizul-hakiim.

Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk..3x.

(22) Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

(23) Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

(24) Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ma’qil bin Yassar meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda:

“Siapa saja yang membaca pada pagi hari a’uudzu bil-laahis-samii-’il ‘aliimi minasy-syaithoonir-rojiim (Aku berlindung kepada Allah yang maha Mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk) sebanyak (3x) kemudian membaca 3 ayat terakhir dari surah al-Hasyr niscaya Allah akan kirimkan 70.000 malaikat yang akan selalu mendo’akan si pembaca hingga sore hari. Seandainya ia meninggal dunia pada hari itu maka ia meninggal dalam keadaan syahir. Demikian pula bagi orang yang membacanya pada sore hari.” (HR. Tirmidzi dan Imam Ahmad)

Diriwayatkan oleh Barra’ bin Azib, Ali bin Abi Talib

berkata: “Hai Barra’ jika engkau berdo’a kepada Allah dengan menyebut namaNya Yang Agung maka bacalah permulaan surat al-Hadiid dan akhir surat al-Hasyr. Kemudian mohonkanlah kepadaNya apa yang engkau kehendaki.”

 

tags: , , , , , , , , ,