Surat al-Hadiid (QS: 57; 1-6)

Thursday, August 6th 2015. | tadarus al-qur'an

tafsir-alhadid0000ada

Sabbaha lillahi maa fissamaawaati wal-ardh. Wa huwal-‘aziizul-hakiim. Lahu mulkus-samaawaati wal-ardh.

Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir. Huwal-awwalu wal-aa khiru wadz-dhoohiru wal-
baathin. Wa huwa bikulli syai-in ‘aliim Huwal-ladzii kholaqos-samaawaati wal-ardho fii sittati
ayyaamin tsummastawaa ‘alal-’arsy Ya’lamu maa yaliju fil-ardhi wa maa yakhruju minha wa maa yanzilu
minas-samaa-i wa maa ya’ruju fiihaa. Wa huwa ma’akum aina maa kuntum. Wallahu bimaa ta’maluuna
bashiir. Lahu mulkus-samaawaati wal-ardh. Wa ilallahi turja’ul-umuur. Yuulijul-laila fin-nahaari wa
yuulijun-nahaaro fil-lail. Wa huwa ‘aliimun bidzaatish-shuduur.

(1) Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran
Allah).dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(2) Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha Kuasa atas
segala sesuatu.

(3) Dialah yang Awal dan yang akhir yang zhahir dan yang bathin; dan dia Maha Mengetahui segala
sesuatu.

(4) Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas ´arsy dia
mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit
dan apa yang naik kepada-Nya. dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada. dan Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan.

(5) Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.

(6) Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. dan dia Maha
Mengetahui segala isi hati.

tags: , , , , , , , , ,